§5 สระในสระผสมจะคงคุณสมบัติของเสียงเป็นอิสระจากกัน สระประสม ai จะออกเสียงเหมือนในคำว่า kaiser ในภาษาเยอรมัน au ออกเสียงเหมือนในคำว่า kraut ในภาษาเยอรมัน ตัว e และ i ที่อยู่ในพยางค์เน้นจะออกเสียงแยกจากสระ a, e, o ที่ตามหลังมา ตัวอย่างเช่นคำว่า mie, io, spondeo, via, bastardia ตัว e และ u ที่ไม่ได้อยู่ในพยางค์เน้นจะแปรเสียงไปเป็นกึ่งสระเมื่อนำหน้าสระอื่น ตัวอย่างเช่นคำว่า Bulgaria, filatorio, persuader
 
§6 พยัญชนะคู่จะออกเสียงประสมกัน พยัญชนะคู่ ss จะออกเสียงเหมือน ss ในคำว่า miss ในภาษาอังกฤษ เสียงของตัว g และ k ที่ตามหลัง n จะถูกกลืนเสียงเหมือนในภาษาอังกฤษ โปรดสังเกตว่าพยัญชนะคู่ cc จะถูกเขียนว่า c เมื่ออยู่ท้ายคำ (siccar แต่ sic)
 
§7 การออกเสียงที่แตกต่างไปจากกฎจะถูกระบุอยู่ใน Interlingua-English Dictionary โดยระบบการสะกดที่ใช้ตัวอักษรที่มีคุณสมบัติทางเสียงเหมือนกับอินเทรลิงกวา อักษรคู่ ch ซึ่งมักออกเสียงเป็น sh ในคำว่า English ในภาษาอังกฤษจะถูกสะกดใหม่เป็น sh ตัวอย่างเช่น choc (sh-) ตัวประสม gi มักจะออกเสียงเป็น z ในคำว่า azure ในภาษาอังกฤษและจะถูกสะกดใหม่เป็น j ตัวอย่างเช่น avantagiose (-ajo-) ตัว g ปกติจะมีเสียงนี้ ดังนั้นก็จะถูกสะกดใหม่เช่นเดียวกันในคำปัจจัย -age ตัวอย่างเช่น avantage (-aje)

§8 สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางอักขรวิธีในการสร้างคำ ดูที่ §137

Comment

Comment:

Tweet