เราเป็นใคร

posted on 09 Jun 2015 09:07 by pakkaphonzwb in philosophy directory Knowledge
Secundo Jean Paul Sartre, un philosopho existentialista francese, nostre essentias son create per le perspectiva del alteres. Nostre egos son nascite de relation interpersonal. Sartre crede que le desiro profunde del homine es le desiro del actualisation del ego, que va ser possibile solo quando on es acceptate per le alteres e si on non es acceptate on va suffrer. In "A porta claudate" Sartre ha scribite un phrase famose "Le inferno es le alteres." Con le mesme signification, Sartre explicava que "quando on pensa de uno mesme, vole sape uno mesme; on depende del saper de uno que es in le alteres." Le alteres pote avergoniar nos per crear le imagine nostre que es differente de nos (o de lo que nos vole ser.) Somos avergoniate proque somos informate que non somos acceptate. Somos objectificate del perspectiva del alteres e non pote defender se a minus que objectificar le alteres per nostre perspectiva.
 
ตามปรัชญาของฌองปอลซาร์ต นักปรัชญาอัตถิภาวะนิยมชาวฝรั่งเศส สารัตถะของเราเกิดขึ้นจากทัศนะของบุคคลอื่น ตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซาร์ตมองว่าความปรารถนาในเบื้องลึกของมนุษย์คือความปรารถนาในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งจะสามารถทำได้ต่อเมื่อเราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเท่านั้น และหากเราไม่ได้รับการยอมรับก็จะนำไปสู่ความทุกข์ ในเรื่อง "No exit" ซาร์ตได้เขียนข้อความอันที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางว่า "Hell is other people" ด้วยความหมายเดียวกันนี้ ซาร์ตอธิบายว่า "เมื่อเราคิดถึงตัวเอง ต้องการรู้จักตัวเอง เราใช้ความรู้เกี่ยวกับเราซึ่งผู้อื่นมีอยู่" ผู้อื่นสามารถทำให้เรารู้สึกละอายได้โดยการสร้างภาพของตัวตนของเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น (หรือไม่ต้องการเป็น) ขึ้นมา เรารู้สึกละอายเพราะเรารับรู้ว่าเราไม่ได้รับการยอมรับ เราถูกทำให้เป็นวัตถุจากมุมมองของผู้อื่นที่ไม่ใช่เรา และเราป้องกันตนเองอะไรไม่ได้นอกจากการใช้มุมมองของเราสร้างภาพของผู้อื่นขึ้นมาเช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet